Nederlands English Portuguese
Huur Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden vormen deel van de Huurovereenkomst (de "Overeen- komst"), die uit de volgende delen bestaat: de Algemene Voorwaarden, een geïndividualiseerd Huurdocument ondertekend door Huurder, een Terugbezorgingsdocument met de totale kosten en een aantal amendementen. De Overeenkomst is voor de huur van het Voertuig beschreven op het Huurdocument. Deze Overeenkomst is tussen de Huurder die met (ik, "Mij", of "Mijn") ondertekent en Caribe Car Rental N.V. of een onafhankelijke ‘National’ Autoverhuur Vergunninghouder, geïdentificeerd op het Huurdocument met ("Bedrijf”, "U"). Ik, de Huurder, gaat akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief de Huur- en Terugbezorgingsdocumenten, uitgaande van de overtuiging dat het een vereiste is aan de door U in deze vastgestelde algemene verhuurcondities te voldoen.

1. Het Voertuig
Ik onderken het feit dat U de eigenaar van het voertuig bent. Het Voertuig omvat banden, werktuigen, uitrusting, onderdelen, sleutels en Autodocumenten. Het voertuig is mij in goede staat afgeleverd en is slechts bedoeld voor huurdoeleinden. Ik onderken dat U de enige bent die gemachtigd is om het voertuig te verhuren. Elke vorm van trachten mijnerzijds of zijdens anderen hierbij is ongeldig. Het is niet toegestaan enige vorm van reparatie aan het voertuig te doen, zonder Uw goedkeuring.
IK GA AKKOORD DAT U GEEN UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIE MAAK BETREFFENDE ENIG KWESTIE DAN OOK INCLUSIEF , ZONDER BEPERKING, DE CONDITIE VAN HET VOERTUIG, ZIJN VERKOOPBAARHEID OF FITHEID VOOR WELK INDIRECTE DAN OOK, SPECIALE OF VERSTREKKENDE SCHADE UIT DE HUUROPBRENGST VAN HET VOERTUIG NAAR MIJ VOORT.

2. Wie toegestaan is het Voertuig te besturen – Authorized Driver.
a. Ik verklaar hierbij dat ik een bekwame chauffeur ben, een geldig rijbewijs bezit en 23 jaar of ouder ben.
b. Ik ben de enige die in eerste instantie gemachtigd is het Voertuig te besturen. Het besturen van het Voertuig door een additionele chauffeur, vereist eerst mijn toestemming. Bovendien dient hij in deze capabel te zijn, in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en 23 jaar of ouder zijn. Voorts dienen de personen die als additionele bestuurders optreden het huurdocument van deze Overeenkomst mede te ondertekenen en dienen zij door het Bedrijf geschikt te zijn bevonden. Deze zijn de enige additionele bestuurders die gemachtigd zijn het voertuig te besturen, behalve dan indien de toepasbare wet iets anders voorschrijft. Ik en de additionele Bestuurders dienen in deze Overeenkomst als Gemachtigde Bestuurders genoemd te worden.

3. Terugbezorging Voertuig
Ik ga ermee akkoord dat het Voertuig in dezelfde staat waarin ik het ontvangen heb dient te worden terugbezorgd; Normale slijtage vormt hierbij uiteraard een uitzondering. Ik ga ermee akkoord het Voertuig bij Uw locatie dient te worden afgeleveerd, hetzij op de datum en tijd zoals overeengekomen in het Huurdocument oftewel op Uw verzoek. Indien ik door welke reden dan ook niet in staat ben het Voertuig op de overeengekomen datum , tijd of locatie terug te bezorgen, hetzij dat ik het Voertuig aan een additionele Bestuurder of andere persoon heb toevertrouwd en deze nalaat het Voertuig terug te leveren, ben ik verplicht al de hieruit voortvloeiende verlieskosten of geschatte schadekosten aan het Voertuig te betalen, inclusief verlies van gebruik van het Voertuig en eventueel bijkomende proces- en admininstratiekosten toegestaan door de wet.

4. Weghalen Voertuig
U bent gemachtigd zonder navraag het Voertuig op mijn kosten te laten weghalen, indien dit onwettig geparkeerd staat, schijnbaar verlaten is, gebruikt is in overtreding van de wet of deze Overeenkomst, of voor verboden doeleinden is gebruikt.

5. Onwettelijk Gebruik van het Voertuig
Ik ga ermee akkoord dat het Voertuig onder geen enkele voorwaarde aangewend mag worden voor de navolgende vormen van verboden gebruik, onderhevig aan de regels van de wet:
a. door een onbevoegde bestuurder;
b. door een bestuurder onder invloed van sterke drank, medicijnen of enig andere substantie bekend om zijn negatieve invloed op het rijvermogen;
c. voor een onwettig doel;
d. door iemand die opzettelijk een foutieve naam, adres, leeftijd of andere misleidende informatie opgeeft;
e. door iemand met een roekeloze rijgewoonte of die eerder is veroordeeld voor onverantwoordelijk rijden;
f. het transporteren van personen en goederen tegen betaling;
g. voor het verrichten van sleep- of duwactiviteiten;
h. enige vorm van autorace,wedstrijd of trainingsactiviteit;
i. rijden op ongeplaveide weg;
j. Het achterlaten van de autosleutels in de wagen met als gevolg dat het voertuig wordt gestolen.

IK ONDERKEN DAT INDIEN HET VOERTUIG IS VERKREGEN OF AANGEWEND WORDT VOOR ENIGE VORM VAN VERBODEN GEBRUIK OF IN OVERTREDING MET DEZE OVEREENKOMST WORDT GEBRUIKT, IK VERANTWOORDELIJK BEN VOOR ALLE HIERUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN EN SCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN GEBRUIK, EVENTUELE PROCESKOSTEN, ADMINISTRATIEVE KOSTEN EN ADVOCAATKOSTEN. WAAR TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL DE CDW-OPTIE ALSOOK DE AANSPRAKELIJKHEID, PAI, PEC EN SLI VERZEKERING NIETIG WORDEN VERKLAARD.

6. Betaling
a. Minimale Onkosten - ik onderken dat de minimum huurkosten een tijdspanne van een dag (24 uur) beslaan en ingaan op het moment van akkoord van de huurovereenkomst.
b. Ik ga akkoord om het volgende te betalen op Uw aanvraag:
1. Alle tarieven, kosten, belastingen en luchthavenprijzen, inclusief de kosten voor het verschaffen van meerdere diensten en uitrusting ten behoeve van het voertuig, inclusief de gemaakte kosten voor verloren autosleutels die in het Voertuig opgesloten raken en alle andere soortegelijke situaties die geschieden tengevolge van deze huurovereenkomst.
2. Schade aan het Voertuig – Ongeacht welk partij schuld heeft, zullen alle verliezen of ontstane schade aan het Voertuig, inclusief verlies van gebruik van het Voertuig, ten alle tijde verwerkt worden in de prijzen en administratiekosten, zoals toegestaan bij de wet, gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien verlies of schade aan het Voertuig door de verzekering wordt bedekt, wordt betaling door de verzekeraar binnen de door de toepasbare wet voorgeschreven tijdslimiet geaccepteerd, waardoor eerdere betaling door mij mogelijk niet vereist zal worden. Deze mogelijke kosten vallen weg indien ik de CDW-Optie accepteer en voldoe aan de Algemene Voorwaarden van de Huurovereenkomst.
3. Verzameling Reparatiekosten met betrekking tot het Voertuig. Dit houdt in alle uitgaven van enigerlei soort voortvloeiende uit het aantal verzamelde reparatiekosten met betrekking tot het Voertuig, inclusief de gerechtvaardigde kosten voor het betalen van een advocaat.
4. Sancties en Maatregelen. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen ontstaan door onrechtmatig gebruik van het Voertuig
c. Credit Card - ik verschaf aan U de autorisatie krediet in te houden met mijn betalingskaart dat gelijk staat aan alle geschatte kosten. U bent gerechtigd over te gaan tot facturering door gebruik te maken van mijn kaart op het moment van reservering of anders bij aflevering van het Voertuig.
d. Betaalgarantie - Indien ik aan U iemand anders heb voorgedragen die garant staat voor de onkostenrekening, maar die verzuimt te betalen op het moment dat er schulden worden gemaakt, zal ik op Uw verzoek onmiddellijk overgaan tot betaling. Indien ik U opdraag het factuur aan iemand anders te adresseren, wordt van mij verwacht dat dit gedaan wordt op basis van een overeengekomen afspraak met het desbetreffende persoon. Ik onderken dat ik verantwoordelijk blijf voor alle door de huurovereenkomst onstane kosten, ongeacht dat een ander persoon verantwoordelijk is voor betaling van deze kosten.
e. Laatste Audit – IK ONDERKEN DAT ALLE KOSTEN BEPAALD WORDEN AAN DE HAND VAN DE LAATSTE AUDIT. Ik stem toe dat alle hierdoor ontstane kosten betaald worden middels de overeengekomen betalingswijze ten tijde van de reservering of bij inlevering van het Voertuig.

7. ‘Collision Damage Waiver Option / CDW’ (Verklaring Schade ontstaan door Botsing op Afstand), de ‘Verantwoordelijkheid Voor Verlies Van’ of ‘Schade Aan Het Voertuig’.
Indien ik betrokken raak bij een ongeval of de auto schade oploopt, ook als het hierbij gaat om ongekende redenen, of indien het Voertuig gestolen is of onderdelen mist, ben ik verantwoordelijk voor alle ontstane verlies of schade, behalve als het gaat om gebeurtenissen buiten mijn kunnen om zoals een plotseling tot stand gekomen vuur of soortegelijke daad veroorzaakt door de natuur, zoals aangegeven in de wet. Voorgenoemde omvat reparatiekosten, sleepkosten, opslagkosten, geconfisqueerde prijzen, kwijtraking van het gebruik van het Voertuig en additioneel ontstane kosten plichtmatig verwerkt in de prijzen of beschouwd als extra administratiekosten, ongeacht welk partij verantwoordelijk wordt geacht voor de gemaakte kosten. Deze financiële verantwoordelijkheid komt te vervallen indien ik kies voor de CDW-optie, ervoor betaal en voldoe aan alle voorwaarden omtrent deze Overeenkomst.
IK ONDERKEN DAT CDW NIET GEZIEN KAN WORDEN ALS EEN VERZEKERING. Ik onderken dat mijn eigen autoverzekering garant kan staan voor alle tot stand gekomen verlies en schade aan het huurvoertuig, evenals schade ontstaan door vuur en diefstal en persoonlijke verwondingen ontstaan tijdens het gebruiken van het Voertuig; dat National niet in staat is om de voorwaarden behorende tot mijn verzekeringspolis te kunnen vertolken indien nodig en dat het mijn plicht is om samen met mijn verzekeringsmaatschappij en verzekeringsagent dit tot onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik onderken dat National verder niet in staat is om de voorwaarden, behorende tot mijn Credit Card, te kunnen interpreteren en dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is op de hoogte te blijven van gebeurtenissen waarbij mijn Credit Card gebruikt wordt voor het bekostigen van welk verlies of schade aan het Voertuig dan ook. Indien ik overga tot de CDW-Optie, ga ik akkoord met het dagelijks betalen van het vastgestelde bedrag voor elk volledig of gedeeltelijke dag, vermeld in het Huurcontract.

8. Kosten Hertanken Voertuig
Indien ik het Voertuig bij inlevering met tenminste dezelfde hoeveelheid brandstof acherlaat als toen ik hem ontving, dan zal aan mij geen kosten voor het hertanken in rekening worden gebracht. Ik onderken dat indien ik ervoor kies om het Voertuig met een lege bezinetank in te leveren, U mij de kosten hiervan zal laten betalen. U zult daarbij het tarief gebruiken dat gespecificeerd staat in de Overeenkomst. Ik onderken dat dit bedrag hoger kan uitvallen dan wat ik zou hadden moeten betalen aan brandstof indien ik vooraf had besloten het Voertuig te hertanken. De kosten voor het hertanken van het Voertuig na inlevering zullen als volgt worden vastgesteld: Bij het krijgen van een huurvoertuig met een volle tank, maar bij het afleveren van datzelfde Voertuig met een lege tank, zullen de hieraan verbonden kosten bepaald worden aan de hand van het in de Huurovereenkomst vermelde tarief per liter vermenigvuldigd met het aantal noodzakelijke liters die nodig zijn voor het opvullen van de tank. Deze schatting wordt vastgesteld aan de hand van het brandstofmeetinstrument van het Voertuig met als maatstaaf de door de fabrikant aangegeven tank capaciteit van het Voertuig, afgestemd aan het gedeelte van de tank die op het moment van inlevering van het Voertuig leeg staat.

9. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering of Eigen Risico
Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of geldige eigen risico, beschermt de Gemachtigde Bestuurder op verschillende belangrijke vlakken ten opzichte van een andere verzekering, voor lichamelijke verwondingen aan derden, dood bij een andere en voor schade aan persoonlijke eigendommen anders dan het huren van het voertuig op een van tevoren voorkomend voorval zoals toegestaan door deze Overeenkomst, voortkomend uit het gebruik van het Voertuig.
De dekking kan oplopen tot een bedrag van Nafl.250,000,-, maar kan in geen enkel geval meer zijn dan het noodzakelijke minimumbedrag die door de verzekeringswetten van het land waarin het ongeval gebeurd aan de Autobestuurder als financiële verantwoordelijkheid wordt opgelegd, tenzij een ander tarief in de Overeenkomst is overeengekomen. Voorgenoemde kan niet opgeeist worden door een persoon die wettelijk aangegeven staat als additionele Gemachtigde Bestuurder in het huurdocument na geschikt te zijn bevonden door het Bedrijf.
Ik onderken dat indien een klacht of procesverbaal wordt ingediend, het Bedrijf in staat is deze klacht of procesverbaal te kunnen verdedigen en te testen op enige discretie, en zelfs gerechtigd is over te gaan tot het treffen van maatregelen dat door het Bedrijf wenselijk worden geacht.
Echter, het Bedrijf is niet verplicht over te gaan tot het betalen of verdedigen van gedane klachten of ontvangen procesbervalen, indien het betalingslimiet van het Bedrijf met betrekking tot de dekking zijn bereikt. Ik onderken dat deze bepaling door het Bedrijf in het leven geroepen is om zichzelf van de plicht te ontzien mij, de financieel verantwoordelijke Autobestuurdedoor, te verdedigen op het moment dat de minimumlimieten overschreden worden als gevolg van de verzekeringswetten opgelegd door de staat waarin het ongeval is gebeurd. Alle Gemachtigde Bestuurders die vallen onder de bepalingen van bovenstaande schikking, gaan akkoord te voldoen en rekening te blijven houden met de voorwaarden en beperkingen, die onderdeel maken van deze Overeenkomst. Alle Gemachtigde Bestuurders zullen zich aan de procedures houden met betrekking tot ongevallen en procesverbalen zoals vermeld in artikel 11. Ik onderken dat deze dekking niet van toepassing is, indien:
a. De Gemachtigde Bestuurder veronderstellingen heeft omtrent enige verplichting dan ook van de kant van het Bedrijf uit;
b. Sancties of maatregelen met betrekking tot schade door de Gemachtigde Bestuurder van welk aard dan ook U wettelijk verplicht over te gaan tot betaling;
c. Verwondingen of vernietiging aangericht worden aan persoonlijke eigendommen in het bezit van de Gemachtigde Bestuurder of andere passagiers;
d. Er sprake is van enige aansprakelijkheid van een bestuurder, die niet aangegeven staat als de Gemachtigde Bestuurder en als er sprake is van enige aansprakelijkheid bij een ongeval, waarbij de regels zoals voorgeschreven in de Overeenkomst overtreden zijn tijdens het gebruiken van het Voertuig. In het geval dat de dekking verlengd wordt met het in acht nemen van de aansprakelijkheid van een ongeval door anderen die, zoals in de Overeenkomst beschreven, niet toegestaan zijn om het Voertuig te rijden, zal het dekkingsbedrag het minimum bedragen die door de verzekeringswetten of andere rechtsbevoegdheid waarin het ongeval heeft plaatsgevonden aan de financieel verantwoordelijke Autibestuurder zijn opgelegd.

10. Persoonlijke Ongevallenverzekering (Personal Accident Insurance / PAI) (indien verkrijgbaar)
de Persoonlijke Resultaten Verzekering (Personal Effects Insurance / PEC) (indien verkrijgbaar)
de Aanvullende Aansprakelijkheidsverzekering (Supplemental Liability Insurance / SLI) (indien verkrijgbaar)
Ik heb ruim kennis genomen van de voordelen en voorwaarden beschreven in voorgenoemde documenten, die aangeboden worden door Uw locatie. Ik ga akkoord met het tarief aangegeven op de Huurovereenkomst voor het verkrijgen van deze diensten (PAI, PEC en/of SLI) of zal hiervan volledig afzien. Ik onderken dat aan mij het tarief per dag in rekening zal worden gebracht, zowel bij het huren van het Voertuig voor een volledige of gedeeltelijke dag. De totstandkoming van de overeenkomst dient als bewijs voor het ingaan van de verzekering.

11. Ongeval, Diefstal en Sancties
Gemachtigde Bestuurders zijn verplicht de ordehandhavingsautoriteiten onmiddellijk in kennis te stellen van welk ongeval of diefstal dan ook ter handhaving van de rechtsbevoegdheid op de plaats van het ongeval en dienen zij tevens het Bedrijf, waar het Voertuig is gehuurd, hiervan op de hoogte te stellen.
De Gemachtigde Bestuurder is verplicht het Bedrijf te informeren aan de hand van welk rechtsbevoegdheid het rapport is samengesteld en alle (schriftelijke) mededelingen met betrekking tot het ongeval of diefstal in te leveren, die tot stand zijn gekomen tijdens de huurperiode.
Gemachtigde Bestuurders zullen het opstellen van sancties gericht aan het Bedrijf niet realiseren of aanmoedigen en zal aan het Bedrijf en door het Bedrijf aangewezen personen alle gevraagde medewerking worden verleend bij het onderzoeken en behandelen van sancties en maatregelen.

12. Verantwoordelijkheid voor Persoonlijke Eigendom
Ik onderken dat U niet verantwoordelijk is voor verlies van of schade aan mijn eigendommen en die van derden in of op het Voertuig, tijdens het verlaten daarvan op eigen terrein en wel of niet in mijn veronderstelling, ongeacht welk partij schuld hieraan heeft, zelfs op het moment dat het in mijn bezit is. Ik zal ten alle tijde de verantwoording op me nemen voor alle sancties en maatregelen verricht door derden.

13. Sancties en Maatregelen
Ik verklaar hierbij alle sancties, maatregelen en kosten te betalen voor het verkeerd parkeren of plegen van soorteglijke verkeersovertredingen in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het Voertuig vanaf het moment dat de Huurperiode is ingegaan. Ik ben verplicht U onmiddellijk van een overtreding in kennis te stellen en in het geval dat deze sancties en maatregelen aan het Bedrijf worden opgelegd, ben ik gehouden het Bedrijf op diens eerste verzoek schadeloos te stellen. Ik ga ermee akkoord dat alle kosten voortvloeiende uit deze sancties en maatregelen ten tijde van de huurperiode, van mijn Credit Card zal worden afgetrokken.

14. Algemene Bepalingen
Ik onderken dat ik verantwoordelijk ben voor alle reparatiewerkzaamheden die buiten enige bepaling van deze Huurovereenkomst of de wet vallen. Ik onderken dat de kosten van de betaalde reparatiewerkzaamheden slechts tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling door U wordt vergoed. Tevens onderken ik dat het de verantwoordelijkheid van de Gemachtigde Bestuurder is om te voldoen aan alle door de wet aangegeven veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de stoelriemen en kinderterughoudendheid. De Gemachtigde Bestuurder is verantwoordelijk voor de bescherming van alle kinderen onder de leeftijd van vijf (5) jaar door correct gebruik van de kinderpassagiersterughoudendheidssysteem dat voldoet aan de veiligheidsstandaarden vallende onder de ‘Federal Motor Vehicle Safety Standards’. De Gemachtigde Bestuurder is verplicht in bezit te komen van dit kinderterughoudendheidssysteem, onder andere door het lenen of huren daarvan. Ik onderken dat in geen enkel geval de Gemachtigde Bestuurder geacht wordt voorgenoemde voor enig ander doel dan ook te gebruiken. Ik onderken dat U zich in principe niet afstaat van de wettelijke rechten gerelateerd aan deze Overeenkomst, tenzij voorgenoemde schriftelijk nietig wordt verklaard door een officier of vertegenwoordiger van het Bedrijf.

15. Toepasbare wet
Bij de Huurovereenkomst zijn uitsluitend de Curacaosche wetten toepasbaar.